PÕHIKIRI 2017-05-29T09:29:29+00:00

1. Üldsätted

1.1.  Mittetulundusühingu nimi on Eesti Epilepsialiit (edaspidi Liit).

1.2.  Liit on vabatahtlik, mittetulunduslik ja mittepoliitiline organisatsioon, mis ühendab epilepsiahaigetest, nende hooldajatest ja teistest Liidu eesmärkidest huvitatud isikutest moodustunud juriidilisi isikuid.

1.3.  Liit on eraõiguslik juriidiline isik oma pitsati, pangaarve ja sümboolikaga.

1.4.  Liit juhindub oma tegevuses põhiseadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast.

1.5.  Liit on asutatud 26. jaanuaril 1993. a. Tallinnas määramata ajaks.

1.6.  Liidu asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.7.  Liidu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. Liidu eesmärgid

Liidu eesmärkideks on:

a)      epilepsiahaigete ja nende hooldajate huvide kaitsmine;

b)      epilepsiaalaste teadmiste levitamine, seminaride, õppuste jm. kogunemiste korraldamine;

c)      epilepsiaalaste uuringute, ravi ja sotsiaalhoolduse korraldusele kaasaaitamine;

d)      Liidu liikmete tegevuse koordineerimine;

e)      teiste sarnaste organisatsioonidega koostöö tegemine.

 

3. Liikmeskond

3.1.  Liidu liikmeskonna moodustavad juriidilised isikud, kes tunnistavad Liidu eesmärki ja põhikirja ning keda esindavad juhatuse esimehed või nende poolt volitatud esindajad.

3.2.  Liidu liikmeks vastuvõtmise ja liikmelisuse lõpetamise otsustab Liidu juhatus.

3.3.  Liidu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse Liidu juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest. Liitu vastuvõtmise korral kantakse juriidiline isik liikmete nimekirja. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral vormistatakse vastav otsus kirjalikult.

3.4.  Kõik Liidu liikmed võivad Liidust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Liidu juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.

3.5.  Liidu juhatus võib Liidust välja arvata liikme, kui see on toiminud põhikirja vastaselt või jätnud liikmemaksu maksmata kahel järjestikusel aastal. Juhatus teatab kirjalikult ühe nädala jooksul väljaarvatule sellekohasest otsusest.

3.6.  Liidu kõigil liikmetel on õigus:

3.6.1. osaleda Liidu poolt korraldatavatel üritustel;

3.6.2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavates küsimustes;

3.6.3. lahkuda Liidust omal soovil.

3.9.Liidu kõik liikmed on kohustatud:

3.9.1.aitama kaasa Liidu eesmärgi teostumisele;

3.9.2.tundma ja järgima käesolevat põhikirja;

3.9.3.tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu.

 

4. Üldkoosolek

4.1.  Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on Liidu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised.

4.2.  Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades kirjalikult Liidu liikmetele üldkoosoleku ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku toimumispäeva.

4.3.  Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta, kui see on kokku tulnud vastavalt põhikirja p.-le 4.2. ja sellel osaleb vähemalt 2/3 liikmetest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus esindatud liikmetest. Põhikirja muutmised ja Liidu likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle 2/3 üldkoosolekus esindatud liikmete häältest. Hääletamine tuleb läbi viia salaja, kui keegi esindajatest seda nõuab.

4.4.  Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

4.5.  Liidu korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jooksul.

4.6.  Korralise üldkoosoleku pädevus:

4.6.1.otsustab juhatuse arvulise suuruse põhikirjas ettenähtud piirides; juhatuses peab olema kuni seitse liiget;

4.6.2.valib juhatuse liikmed viieks aastaks;

4.6.3.otsustab liitumis- ja aastamaksu suuruse või nendest vabastamise;

4.6.4.kuulab juhatuse aruanded;

4.6.5.kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust;

4.6.6.otsustab järgmise aasta tegevussuunad ja eelarve;

4.6.7.otsustab astumise teiste organisatsioonide liikmeks;

4.6.8.otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise ja Liidu likvideerimise.

4.9.  Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Liidu juhatuse kirjaliku otsusega või kui vähemalt 1/10 Liidu liikmeist palub kirjalikus vormis koos põhjendusega seda juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia kahe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.

 

5. Liidu juhatus

5.1.  Juhatuse koosolek

5.1.1.Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda üks juhatuse liige. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult hiljemalt kaks nädalat enne selle toimumist.

5.1.2.Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.1.3.Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud juhatuse liikmetest.

5.2.  Liidu juhatus on kohustatud:

5.2.1.järgima Liidu põhikirja;

5.2.2.viima ellu Liidu üldkoosoleku otsuseid;

5.3.  Liidu juhatusel on õigus:

5.3.1.moodustada vajadusel toimkondi, töörühmi; algatada tegutsemisprojekte;

5.3.2.tööle võtta vajalikke isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees.

5.4.  Juhatuse liige võib juhatuse nõusolekul panna oma kohustuste täitmise kolmandatele isikutele.

5.5.  L Liidu nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel võrdselt.

 

6. Põhikirja muutmine.

6.1.Põhikirja muutused võetakse vastu üldkoosoleku vähemalt 2/3 häälteenamusega ja need jõustuvad registreerimise momendist.

 

7. Liidu ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1.  Liidu ühinemine ja jagunemine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2.  Liit likvideeritakse Liidu üldkoosoleku otsuse alusel.

7.3.  Järelejäänud Liidu vara antakse üle ühele või mitmele Liiduga sarnaste eesmärkidega organisatsioonile või muuks üldkasulikuks otstarbeks.

 

Kinnitatud üldkoosolekul juulis 2015