MTÜ EETIKA 2017-06-01T13:57:44+00:00

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiitel on selge ja arusaadav missioon. MTÜ Eesti Epilepsialiit järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2.  2.MTÜ Eesti Epilepsialiit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. MTÜ Eesti Epilepsialiit kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. MTÜ Eesti Epilepsialiit kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. MTÜ Eesti Epilepsialiit peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. MTÜ Eesti Epilepsialiit püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. MTÜ Eesti Epilepsialiit, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

 

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiit ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. MTÜ Eesti Epilepsialiit ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

 

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiit kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

 

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiit annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. MTÜ Eesti Epilepsialiit avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

 

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon MTÜ Eesti Epilepsialiite missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. MTÜ Eesti Epilepsialiit on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

 

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiit on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiit peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

 

Sallivus

 1. MTÜ Eesti Epilepsialiit tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. MTÜ Eesti Epilepsialiit ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

 

Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartusvastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.